Tạo chất màu

Tạo chất mầu là một kỹ năng cơ bản, hay có trong Chương trình đào tạo của chuyên ngành đồ họa. Tuy nhiên nếu sinh viên MTCN nói chung có thêm kỹ năng này hay đơn giản là biết thêm cũng giúp ích cho nhiều công việc... Dưới đây là một số bài tả chất - tạo chất mầu của các bạn lớp 06MT1, thực hiện trong tháng 9/2008, các bạn có thể tham khảo:

tao chat mau 1

tao chat mau 2

tao chat mau 3

tao chat mau 4

tao chat mau 5

tao chat mau 6

tao chat mau 7

tao chat mau 8

tao chat mau 9

tao chat mau 10

>>> Bố cục màu

>>> Trang trí

>>> Màu sắc và hình cơ bản

>>> Bố cục màu hòa sắc lạnh

>>> Bố cục màu hòa sắc nóng

0976984729