Luật xa gần (phần 3)

>>>>> Luật xa gần (phần 1)

>>>>> Luật xa gần (phần 2)

Cách xác định điểm tụ: Muốn tìm điểm tụ của một đường, ta cần biết rõ hướng đi của nó trong thực tế cùng vị trí tương đối của nó với mắt và mặt tranh, khi ấy chỉ việc kẻ từ điểm nhìn một tia song song với nó. Tia này xuyên quan mặt tranh ở đâu thì đấy chính là điểm tụ cần tìm.

Ứng dụng của điểm tụ: Trong phối cảnh, điểm tụ được ứng dụng rất phong phú và đa dạng, Nhưng tựu trung lại thì điểm tụ dừng để xác định hướng của những đường thẳng song song đi vào chiều sâu. Trong ứng dụng của điểm tụ ta cần nhắc đến một số điểm tụ của các đường thẳng đặc biệt được mang tên riêng trong Luật xa gần như: điểm chính, điểm cự ly...

luat xa gan 61

luat xa gan 62

luat xa gan 63

luat xa gan 64

luat xa gan 65

luat xa gan 66

luat xa gan 67

luat xa gan 68

luat xa gan 69

luat xa gan 70

luat xa gan 71

luat xa gan 72

luat xa gan 73

luat xa gan 74

luat xa gan 75

luat xa gan 76

luat xa gan 77

luat xa gan 78

luat xa gan 79

luat xa gan 80

luat xa gan 81

luat xa gan 82

luat xa gan 83

luat xa gan 84

luat xa gan 85

luat xa gan 86

luat xa gan 87

luat xa gan 88

luat xa gan 89

luat xa gan 90

>>>>> Luật xa gần (phần 1)

>>>>> Luật xa gần (phần 2)

>>>>> Luật xa gần (phần 4)

0976984729