Phân loại màu sắc tranh Hàng Trống (Phần cuối)

4. Màu hồng:

mau sac 31

mau sac 32

mau sac 33

mau sac 34

mau sác 35

mau sac 36

mau sac 37

mau sac 38

mau sac 39

mau sac 40

5. Xanh da trời:

mau sac 41

mau sac 42

mau sac 43

mau sac 44

mau sac 45

mau sac 46

mau sac 47

mau sac 48

mau sac 49

mau sac 50

6. Xanh lá cây:

mau sac 51

mau sac 52

mau sac 53

mau sac 54

mau sac 55

mau sac 56

mau sac 57

mau sac 58

mau sac 59

mau sac 60

>>> Phân loại màu sắc tranh Hàng Trống (Phần 1)

>>> Các loại họa tiết trong tranh Hàng Trống (Phần 1)

>>> Tranh dân gian Đông Hồ

0976984729