Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 1

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 2

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 3

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 4

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 5

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 6

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 7

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 8

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 9

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 10

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 11

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 12

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 13

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 14

Triễn lãm điêu khắc lần 10 - HCM 15

Mời các bạn tải về bài chi tiết tại đây

 

 

 

0976984729