Bài tập năm 2 - Bố cục màu tương phản 

 Bo cuc mau tuong phan năm 2 -1

Bo cuc mau tuong phan năm 2 -2

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 3

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 4

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 5

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 6

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 7

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 8

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 9

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 10

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 11

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 12

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 13

Bo cuc mau tuong phan năm 2 - 14

0976984729