Giải phẫu so sánh (phần 1)

Giải phẫu so sánh cơ thể loài người với cơ thể các loài động vật như: khỉ , ngựa, bò, heo, gấu... Cho thấy nguồn gốc chung của nguồn gốc và phản ánh sự tiến hóa phân li.

giai phau 1

giai phau 2

giai phau 2a

giai phau 4

giai phau 5

giai phau 6

giai phau 7

giai phau 8

giai phau 9

giai phau 10

giai phau 11

giai phau 12

giai phau 13

giai phau 14

giai phau 15

giai phau 16

giai phau 17

giai phau 18

giai phau 19

giai phau 20

giai phau 21

giai phau 22

giai phau 23

giai phau 24

giai phau 25

giai phau 26

giai phau 27

giai phau 28

giai phau 29

giai phau 30

giai phau 31

giai phau 32

giai phau 33

>>>>> Giải phẫu so sánh (phần 2)

0976984729