>>>> Tìm hiểu về bố cục màu

Đây là những bài thi trang trí tuyển sinh đầu vào của Viện Đại Học Mở 

 

 

trang tri bai thi mo 1

trang tri bai thi mo 2

trang tri bai thi mo 3

trang tri bai thi mo 4

trang tri bai thi mo 5

trang tri bai thi mo 6

trang tri bai thi mo 7

trang tri bai thi mo 8

trang tri bai thi mo 9

trang tri bai thi mo 10

trang tri bai thi mo 11

trang tri bai thi mo 12

trang tri bai thi mo 13

trang tri bai thi mo 14

trang tri bai thi mo 15

trang tri bai thi mo 16

trang tri bai thi mo 17

trang tri bai thi mo 18

trang tri bai thi mo 19

trang tri bai thi mo 20

trang tri bai thi mo 21

trang tri bai thi mo 22

trang tri bai thi mo 23

trang tri bai thi mo 24

trang tri bai thi mo 25

trang tri bai thi mo 26

trang tri bai thi mo 27

trang tri bai thi mo 28

trang tri bai thi mo 29

 

 

Mời các bạn tải toàn bộ các bài thi tai đây

 

 

 

 

0976984729