Các quy luật có liên quan đến tỷ lệ vàng

Tỷ lệ vàng, quy luật chia làm ba và quy luật lẻ là những kiến thức phục vụ cho việc bố cục tác phẩm mỹ thuật. Tuy nhiên điểm đặc sắc của tác phẩm nghệ thuật thường nằm nơi cách nhìn, cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, ...

0976984729