Đóng và mở trong bố cục tranh

Phần mặt được bắt đầu mở từ đỉnh trán và đóng ở râu cằm. Nhưng để tạo ra cả một cái đầu người thì vẫn chứ đủ, phần mặt chỉ là mở cho vết chấm mạnh của phần tóc.

0976984729