Nghệ thuật của chiều thứ ba (Phần 1)

Trong nghệ thuật ba chiều thì chiều được bổ sung là chiều sâu thật sự. Chiều sâu này xuất phát từ một cảm nhận lớn lao về hiện thực và hệ quả là làm gia tăng tác động có tính chất vật lý của tác phẩm. Điều này có thực ...

Ba chiều của màu sắc

Khi nói tới ba chiều của màu sắc là nói tới sự lý luận dựa trên hệ thống biểu đồ hình khối cầu là chính. Nghĩa là ba chiều được giảng giải trên cơ sở hệ thống khối cầu về màu sắc.

0976984729