Đất nước ( Nguyễn Khoa Điềm )

1/ Tìm hiểu về bài thơ: - Tác giả tiêu biểu cho thế hệ các nhà thơ trẻ của những năm chống Mỹ. Trong thơ của họ nổi bật ý thức tuổi trẻ, vai trò và trách nhiệm của mình trong thời đại và đặc biệt là sự nhận thức của họ ...

Bài thi Văn đạt điểm 10 Khối D (2005)

Trong khi các môn tự nhiên điểm 10 nhiều đến mức khó đếm, bài Văn điểm 10 của Nguyễn Thị Thu Trang (ĐH Huế) trong kỳ thi vào ĐH vừa qua được xem như hiện tượng của báo chí.

0976984729