Sự dung nhất của các phần

Trong các giai đoạn đầu của quá trình phát triển mỹ thuật, để có được phép vi phân hình dạng, người ta đã dùng phương tiện thêm các nguyên tố độc lập vào tổng thể. Chẳng hạn, đứa trẻ sẽ vượt qua phương thức thể hiện hình ...

0976984729